اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/05/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 173,009
تعداد واحدهای باقی مانده: 826,991
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 174,114,282,038
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,008,316
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,006,389
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,006,999
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت کارگزاری امین آوید
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه
حسابرس : موسسه حسابرسی دش و همکاران
مدیر سرمایه گذاری : فروغ آقاجانی ,سید مسعود احمدی ,عزت اله صیادنیا طیبی
مدیر ثبت : شرکت کارگزاری امین آوید
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1396/02/04
نوع صندوق : تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
  1 1397/05/27 1,008,316 1,006,389 610 0 535,755 94 359,214 173,009 174,114,282,038
  2 1397/05/26 1,007,191 1,005,265 610 0 535,755 0 359,120 173,103 174,014,356,419
  3 1397/05/25 1,006,778 1,004,852 610 0 535,755 0 359,120 173,103 173,942,945,984
  4 1397/05/24 1,006,373 1,004,447 610 0 535,755 0 359,120 173,103 173,872,789,666
  5 1397/05/23 1,006,427 1,004,489 612 0 535,755 4,990 359,120 173,103 173,880,076,938
  6 1397/05/22 1,003,848 1,001,983 595 0 535,755 0 354,130 178,093 178,446,165,687
  7 1397/05/21 1,004,752 1,002,933 595 0 535,755 0 354,130 178,093 178,615,302,186
  8 1397/05/20 1,004,363 1,003,267 595 0 535,755 0 354,130 178,093 178,674,914,455
  9 1397/05/19 1,004,024 1,002,939 595 0 535,755 0 354,130 178,093 178,616,492,852
  10 1397/05/18 1,003,442 1,002,357 595 0 535,755 0 354,130 178,093 178,512,760,933
  11 1397/05/17 1,002,858 1,001,773 595 448 535,755 10 354,130 178,093 178,408,719,979
  12 1397/05/16 1,003,848 1,002,961 597 0 535,307 0 354,120 177,655 178,181,097,077
  13 1397/05/15 1,018,661 1,017,686 675- 0 535,307 0 354,120 177,655 180,797,009,633
  14 1397/05/15 1,000,975 1,000,000 675- 0 535,307 0 354,120 177,655 177,655,003,303
  15 1397/05/14 1,017,612 1,015,425 2,978- 0 535,307 0 354,120 177,655 180,395,380,987
  16 1397/05/13 1,014,832 1,012,882 2,662- 0 535,307 0 354,120 177,655 179,943,600,717
  17 1397/05/12 1,013,659 1,012,425 2,635- 0 535,307 0 354,120 177,655 179,862,338,130
  18 1397/05/11 1,013,142 1,011,908 2,635- 0 535,307 0 354,120 177,655 179,770,595,737
  19 1397/05/10 1,012,626 1,011,392 2,635- 0 535,307 10 354,120 177,655 179,678,910,609
  20 1397/05/09 1,013,196 1,011,994 4,768- 10 535,307 4,953 354,110 177,665 179,795,878,765